Φοιτητική Μέριμνα

 

Σίτιση Φοιτητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 387/1983 (ΦΕΚ 141/1983, τ. Α΄) παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν σίτιση με βάση την ατομική και την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

Για την προμήθευση της Ειδικής Ταυτότητας Σίτισης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κατά την εγγραφή τους στη γραμματεία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων ή του ιδίου, εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος ο φοιτητής ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του ίδιου.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

β. Δήλωση με στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή (σχετικό έντυπο δίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά την εγγραφή)

Το συσσίτιο παρέχεται στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου στους φοιτητές που έχουν προμηθευτεί την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης όλες τις μέρες της εβδομάδας από 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι της 30ης Ιουνίου του επόμενου και διακόπτεται μόνον κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να αρχίσει νωρίτερα ή να παραταθεί η λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Φοιτητικό Εισιτήριο

Το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτηση τούς δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος" σύμφωνα με τις οδηγίες:

 
Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι (Υπ. Πράξη 99/22-08-90) :
 • Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
 • Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
 • Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
 • Στις ομαδικές (τουλάχιστο 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του συνολικού ναύλου.

Υγειονομική Περίθαλψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 327/83 (ΦΕΚ 117/7-83, τ. Α΄):

 

 • Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτηση προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.
 • Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.
 • Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82, η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα.

Κάλυψη Δαπανών

 • Η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές που αναφέρονται παραπάνω παρέχεται δωρεάν με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος.
 • Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη β θέση που υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.
 • Οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων Α.Ε.Ι., ή της φοιτητικής λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα.

Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα

 • Στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά κάθε φορά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλει στο οικείο Α.Ε.Ι.
 • Η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
 • Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας που έχει επιλέξει ο φοιτητής καλύπτει μόνο τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας, το οικείο Α.Ε.Ι. καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη.

Φαρμακευτική Περίθαλψη

Οι συνταγές αναγράφονται στο Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης (Φ.Β.Π.) και χορηγούνται:

 1. Από του γιατρούς της Λέσχης ή τους γιατρούς του οικείου Α.Ε.Ι.
 2. Από τους γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 3. Από ιδιώτες γιατρούς.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της συνταγής να θεωρηθεί αυτή από τον αρμόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι., αλλιώς δεν είναι εκτελεστή.
Η συνταγή πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.
Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με τα Α.Ε.Ι. φαρμακεία. Με την παραλαβή των φαρμάκων ο ενδιαφερόμενος υπογράφει τη συνταγή.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

1. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση στις πανεπιστημιακές κλινικές. Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που τα ιδρύματα του Δημοσίου δε λειτουργούν τμήματα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλια της θέσης Ββ σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
2. Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύματα γίνεται αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί με το ανάλογο εισιτήριο από το αρμόδιο γραφείο της Υγειονομικής Επιτροπής της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί σε δύο περιπτώσεις: α. Όταν η υπηρεσία αργεί. β. Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.
3. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου ο αρμόδιος γιατρός της Λέσχης ή του Α.Ε.Ι. να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης.

 Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας του γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης ή του γιατρού του οικείου Α.Ε.Ι., η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του φοιτητή ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο ή και στους γονείς του φοιτητή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συναινεί και αυτός.

Παρακλινικές Εξετάσεις

Γίνονται στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Δικαίου μετά από παραπομπή τους από την υγειονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι.
Σε περίπτωση έλλειψης μέσων ή φόρτου εργασίας ή βλάβης κ.λ.π. μπορούν οι εξετάσεις να γίνουν σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια μετά από παραπομπή από την υγειονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό και ο λόγος της άρνησης. Το επιστρεφόμενο παραπεμπτικό αντικαθίσταται με νέο από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Η πληρωμή γίνεται με βάση το τιμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Οι φοιτητές των άλλων Α.Ε.Ι. παραπέμπονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου από την υγειονομική υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι.
Παρέχονται επίσης:

 • Εξέταση στο σπίτι.
 • Επίδομα τοκετού ανάλογο με εκείνο τον δημοσίων υπαλλήλων.
 • Φυσιοθεραπείες.
 • Οδοντιατρική περίθαλψη που αφορά θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Ορθοπεδικά είδη
 • Υποχρεωτική υγειονομική εξέταση.