Τηλεϊατρική (5ΕΒ06)

Κωδικός: 
5ΕΒ06
Περιγραφή: 
Ορισμός και εφαρμογές της Τηλεϊατρικής. Τι είναι η Τηλεϊατρική και ποιες είναι οι προοπτικές της. Οι κύριες φάσεις της με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα και διεθνώς. Συμπεράσματα. Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για απαγωγή φυσιολογικών και ανατομικών δεδομένων για εφαρμογή της Τηλεϊατρικής. Συστήματα απαγωγής φυσιολογικών και ανατομικών δεδομένων (Cameras: CRT, CCD, CMOS, Scanners: Ζητήματα ποιότητας εικόνας. Άλλα ειδικά συστήματα απαγωγής). Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις από υπολογιστικά συστήματα & συστήματα αποθήκευσης σε μια τηλεϊατρική υπηρεσία. Υπολογιστικά συστήματα – Απαιτήσεις υψηλής υπολογιστικής απόδοσης. Συστήματα αποθήκευσης (Μαγνητικά συστήματα, μικτά συστήματα, οπτικά συστήματα – συσκευές laser, λοιπά συστήματα). Τύποι πληροφορίας που μεταδίδεται και πρότυπα στην άσκηση της Τηλεϊατρικής. Στατικές εικόνες (DICOM και άλλα πρότυπα). Συνεργασία με υποστήριξη υπολογιστή (computer supported cooperative work). Video (Βασικά πρωτόκολλα καταγραφής & μετάδοσης). Κύριες εφαρμογές Τηλεϊατρικής. Τηλεακτινολογία. Τηλεπαθολογία. Τηλεκυταρολογία. Τηλεκαρδιολογία. Τηλεογκολογία. Τηλεχειρουργική. Τηλεψυχιατρική. Τηλεδερματολογία. Τηλεϊατρική στους χώρους παροχής πρωτογενούς φροντίδας. Ειδικά θέματα έλεγχος ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας στην Τηλεϊατρική. Το INTERNET στην Τηλεϊατρική. Μάθηση από απόσταση, τηλεδιδασκαλία και τελεεργασία. Ασφάλεια δεδομένων και απόρρητο. Ηθικά και Νομικά θέματα. Οικονομικά θέματα & θέματα διαχείρισης. Κοινωνικές προεκτάσεις και διάδοση τεχνογνωσίας.
Όνομα: 
Τηλεϊατρική
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4