Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου (7ΚΠ01)

Κωδικός: 
7ΚΠ01
Περιγραφή: 
Αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή. Συσχετισμός με το WWW. Αρχιτεκτονικές πολλών στρωμάτων (n-tier). Ο ρόλος του εξυπηρετητή web. Εξυπηρετητές εφαρμογών. Εξατομικευμένο λογισμικό (middleware - corba, active X, εξυπηρετητών κινήσεων, ανταλλαγής μηνυμάτων, ουρών μηνυμάτων). Σχεδιασμός και μοντελοποίηση. Πρωτόκολλα και προγραμματισμός σε HTML, DHTML, XML, κ.λπ. Παράπλευρος - προγραμματισμός εξυπηρετητή: JSP, ASP, επικοινωνία με βάσεις δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών.
Όνομα: 
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
4
Βιβλιογραφία: 
• Μάθετε Ajax, Javascript και PHP,Όλα σε ένα, Ballard Phil,Moncur Micheael • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Χ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ - Ρ. ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ - Ε. ΚΟΠΑΝΑΚΗ • Δικτυωμένη Ζωή , Mung Chiang, Χ. Δουληγέρης • Computer Networks and Internets, Douglas E. Comer • Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries, Eric Elliot • Programming the World Wide Web, Robert W. Sebesta
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα που διέπουν το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού. Μέσα από τις θεματικές ενότητές του, οι φοιτητές θα κατανοήσουν βασικές αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα και μηχανισμούς που αναπτύσσονται από τις ερευνητικές κοινότητες του Διαδικτύου και του Web.
Υλικό: