Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (8ΕΒ04)

Κωδικός: 
8ΕΒ04
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στα ΣΑΕ, Γραμμικά Συστήματα - Μετασχηματισμός Laplace, Μοντέλα Συστημάτων - Συνάρτηση Μεταφοράς - Δομικά Διαγράμματα - Διαγράμματα Ροής Σημάτων, Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης, Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση – Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας – Ανάλυση Bode, Αντιστάθμιση Συστημάτων Ελέγχου, Ψηφιακά συστήματα ελέγχου.
Όνομα: 
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
- R C. Dorf και R.H. Bishop, Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τζιόλα, 11η έκδοση 2010 (Μεταφρασμένο). - Κ. Ogata, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Φούντας, 2011 (Μεταφρασμένο).
Βιβλιογραφία: 
- Ν. Κρικέλης, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Αθανασόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε., 3η έκδοση 2000. - Α.Ν Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Τζιόλα, 2011. - J.J. DiStefano, A.R. Stubberud, I.J. Williams, Ivan J., Θεωρία και προβλήματα στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση 2000 (Μεταφρασμένο).
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου • Τρόποι παράστασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου • Μελέτη ευστάθειας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου • Προδιαγραφές μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης • Κατανόηση αντιστάθμιση σειράς με τη μέθοδο του γεωμετρικού τόπου των ριζών • Μελέτη ΣΑΕ στον τομέα της βιοϊατρικής
Τρόπος Εξέτασης: 
• Γραπτή Εξέταση 100%