Σήματα και Συστήματα (4ΚΠ04)

Κωδικός: 
4ΚΠ04
Περιγραφή: 
Σήματα: ορισμοί, κατηγορίες σημάτων, σήματα πολλών διαστάσεων, σήματα διακριτού χρόνου, σήματα συνεχούς χρόνου, προβλεψιμότητα, διάρκεια σημάτων, αιτιότητα, ενέργεια και ισχύς σημάτων, περιοδικότητα, συμμετρία, πράξεις σημάτων, γραμμική συνέλιξη σημάτων, συσχέτιση σημάτων, τυχαία σήματα διακριτού χρόνου, διδιάστατα σήματα. Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου – CTFT (ορισμός CTFT, ζεύγη CTFT, ιδιότητες CTFT, CTFT σημάτων ισχύος, υπολογισμός CTFT, φυσική σημασία CTFT). Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου – DTFT (ορισμός DTFT, ζεύγη DTFT, ιδιότητες DTFT, υπολογισμός DTFT, συνέλιξη μέσω DTFT, DTFT αυτοσυσχέτισης). Μετασχηματισμός Laplace – LT (μονόπλευρος LT, ζεύγη LT, περιοχή σύγκλισης, ιδιότητες LT, θεώρημα αρχικής τιμής, θεώρημα τελικής τιμής, αντίστροφος LT, αμφίπλευρος LT). Μετασχηματισμός z – ΖΤ (δίπλευρος ΖΤ, περιοχή σύγκλισης, ζεύγη ΖΤ, ιδιότητες ΖΤ, υπολογισμός ΖΤ, πόλοι και μηδενικά, συνέλιξη μέσω ΖΤ, μονόπλευρος ΖΤ, αντίστροφος ΖΤ, ευστάθεια σημάτων). Συστήματα (ορισμοί, ιδιότητες συστημάτων, LTI συστήματα, ιδιότητες LTI συστημάτων). LTI συστήματα συνεχούς χρόνου (περιγραφή LTI συστημάτων συνεχούς χρόνου με διαφορικές εξισώσεις, απόκριση συχνοτήτων μέσω CTFT, συνάρτηση μεταφοράς μέσω ML, ευστάθεια συστημάτων). LTI συστήματα διακριτού χρόνου (περιγραφή LTI συστημάτων διακριτού χρόνου με εξισώσεις διαφορών, FIR, IIR, επίλυση εξισώσεων διαφορών, απόκριση συχνότητας μέσω DTFT, συνάρτηση μεταφοράς μέσω ΖΤ, σύστημα ανάδρασης).
Όνομα: 
Σήματα και Συστήματα
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
4
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
• Βασικές Αρχές Σημάτων και Συστημάτων, Καραγιάννης Γιώργος, Μαραγκός Πέτρος, 2011 • Σήματα, συστήματα και ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Ασημάκης Νίκος • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, McCLELLAN, SCHAFER, YODER • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Hayes Monson H.
Βιβλιογραφία: 
• Βασικές Αρχές Σημάτων και Συστημάτων, Καραγιάννης Γιώργος, Μαραγκός Πέτρος, 2011 • Εισαγωγή στα Σήματα και Συστήματα Καραγιάννης Γ., Τζιτζιράχου Κ, 2003 • Σήματα, συστήματα και ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Ασημάκης Νίκος • ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ, Σήματα και Συστήματα, Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2009 • Ν. ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗΣ, Σήματα Συστήματα και Αλγόριθμοι, Δίαυλος, Αθήνα, 1994. • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, McCLELLAN, SCHAFER, YODER • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Hayes Monson H.
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και συλλήψεις που διέπουν τα σήματα και συστήματα • Εξοικείωση με τις μαθηματικές τεχνικές και κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, περιορισμών και ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον επιστημονικό τομέα της αναλυσης συστημάτων και της επεξεργασίας σηματων • Σύνδεση με εφαρμογές (επεξεργασία φωνής, EEG, ECG, κλπ)
Τρόπος Εξέτασης: 
Εξαμηνιαία Εργασία 30% Τελική Εξέταση 70%
Υλικό: 
Υλικό στο e-class (διαλέξεις power-point, ασκήσεις, εργασίες)