Πρακτική άσκηση (0ΕΜ09)

Κωδικός: 
0ΕΜ09
Περιγραφή: 
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματική Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Δόμνα Κακανά. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Όνομα: 
Πρακτική άσκηση
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ/ΕΕ
ECTS: 
4