Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι (6ΕΒ03)

Κωδικός: 
6ΕΒ03
Περιγραφή: 
Σημασία και χρησιμότητα. Ιατρικά δεδομένα: λήψη, αποθήκευση, χρήση, λήψη ιατρικής απόφασης. Δομές δεδομένων. Βάσεις δεδομένων. Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Σχεδιασμός και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. Εφαρμογές: ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα, ακτινολογικό πληροφοριακό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου, φαρμακευτικό πληροφοριακό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υλικών και αναισθησιολογικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης.
Όνομα: 
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
6
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Βιβλιογραφία: 
• Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ • Πληροφορική υγείας, Μπότσης Ταξιάρχης,Χαλκιώτης Στέλιος • Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A. • Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας], Αθηνά Λαζακίδου • Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Αποστολάκης Ι. • Medical Information Systems: The Laboratory Module, Ralph R. Grams
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο σε σχέση με βασικές θεματικές ενότητες (topics) των πληροφοριακών συστημάτων που διέπουν το χώρο της υγείας.
Υλικό: