Γενική Παιδαγωγική (0ΕΠ02)

Κωδικός: 
0ΕΠ02
Περιγραφή: 
Μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της αγωγής. Εξέλιξη των επιστημών της αγωγής στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Η έρευνα στον χώρο των επιστημών της αγωγής. Επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές προοπτικές. Παραδείγματα ερευνών, ποικίλοι παράγοντες που καθορίζουν την έρευνα, αναφορά σε σχετικά κείμενα, αναφορά σε πολύ-επιστημονικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου. Επισκόπηση των παιδαγωγικών ρευμάτων και της σταδιακής τους εξέλιξης από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τις μέρες μας (κίνημα Νέας Αγωγής, Dewey, Montessori, Freinet, Neil). Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα και τα ζητήματα που απασχόλησαν τους Έλληνες παιδαγωγούς (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικά προγράμματα, κριτική παιδαγωγική, διαπολιτισμική εκπαίδευση).
Όνομα: 
Γενική Παιδαγωγική
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΧΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2
Συγγράμματα: 
• Mialaret Gaston - Καλογιαννάκη Πέλλα, Καρράς Κωνσταντίνος (επιμ.), Περί Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12583785, 2011, Γ. Δαρδανός Ο.Ε., ISBN: 978-960-01-1416-4 • Mialaret Gaston, Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24073, 2008, Μεταίχμιο Α.Ε., ISBN: 978-960-455-409-6Τ.
Τρόπος Εξέτασης: 
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό: 
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης