Λογική Σχεδίαση (2ΚΠ04)

Κωδικός: 
2ΚΠ04
Περιγραφή: 
Αριθμητικά συστήματα και κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα διακοπτών. Λογικές πύλες και συμβολισμοί. Λογικές συναρτήσεις. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συναρτήσεις XOR. Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Αριθμητικά κυκλώματα. Αθροιστές. Αφαιρέτες. Πολυπλέκτες. Αποπλέκτες. Κωδικοποιητές. Αποκωδικοποιητές. Συγκριτές. Τύποι δισταθών παλμοκυκλωμάτων (Flip-flops) (SR, JK, D, T). Καταχωρητές. Ολισθητές. Απαριθμητές. Μνήμες. Ανίχνευση και διόρθωση λαθών. Κώδικας Hamming. Ακολουθιακά Κυκλώματα. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων (ASM). Υποσύστημα δεδομένων. Υποσύστημα ελέγχου. Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλισμικού (VHDL) και εργαστηριακές ασκήσεις σε αντίστοιχα περιβάλλοντα Max Plus, ModelSim, κ.λπ.
Όνομα: 
Λογική Σχεδίαση
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
2
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
5
Βιβλιογραφία: 
• M. Mano, M. Ciletti: Ψηφιακή σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2014. • S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011. • J. Wakerly: Ψηφιακή Σχεδίαση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004 • Ν. Ασημάκης: Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Εκδόσεις Gutenberg, 2008. • Δ. Πογαρίδης: Ψηφιακή σχεδίαση με τη γλώσσα VHDL, αρχές και πρακτικές, εκδόσεις Δίσιγμα, 2013.
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Κατανόηση των λογικών πράξεων, αξιωμάτων και θεωρημάτων της άλγεβρας Boole. • Εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία απλοποίησης λογικών κυκλωμάτων. • Κατανόηση λειτουργίας βασικών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων. • Εξοικείωση με τη πρακτική σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων. • Εξοικείωση με την χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας, ανάκτηση πληροφορίας από τα data sheets, εντοπισμός σφαλμάτων).
Τρόπος Εξέτασης: 
• Τελική εξέταση 70% • Εργαστήριο 30%
Υλικό: