Κοινωνιολογία της Επαίδευσης (0ΕΠ01)

Κωδικός: 
0ΕΠ01
Περιγραφή: 
Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστημολογική τομή από την οποία προκύπτει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνικομορφωτική καταγωγή και προέλευση των μαθητών. Ο θεσμός του σχολείου. Σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγματα. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου (Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε σύνδεση με τα ανάλογα κοινωνικά φαινόμενα.
Όνομα: 
Κοινωνιολογία της Επαίδευσης
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΧΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2
Συγγράμματα: 
• Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30182, 1985, Παπαζήση ΑΕΒΕ, ISBN: 978-960-02-0226-7. • Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31712, 2010, Γ. Δαρδανός Ο.Ε, ISBN: 978-960-01-1326-6.
Τρόπος Εξέτασης: 
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό: 
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης