Θεωρία Γλωσσών (6ΕΠ01)

Κωδικός: 
6ΕΠ01
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στη σχεδίαση γλωσσών. Ιστορική επισκόπιση. Τύποι. Τιμές. Δηλώσεις. Εκφράσεις. Δομή προγράμματος (διαδικαστικές και αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές προγραμμάτων). Διαδικασίες. Συναρτήσεις και μέθοδοι (παράμετροι, διαχείριση μνήμης, αναδρομή, παραμετρικά υποπρογράμματα). Δομημένα δεδομένα (πίνακες, εγγραφές και τάξεις, δυναμικές δομές δεδομένων, strings, σύνολα, αρχεία). Κληρονομικότητα και δυναμική σύνδεση (πολυμορφισμός, abstract μέθοδοι και τάξεις, πολλαπλή κληρονομικότητα, κληρον ομικότητα συμπεριφοράς). Συναρτησιακές γλώσσες (Lisp, συστήματα FP, σύγχρονες συναρτησιακές γλώσσες). Λογικός προγραμματισμός (Prolog, δεδομένα αντικείμενα, αποδοτικότητα στην Prolog). Συνδρομικότητα και διαδικτύωση (συγχρονισμός διεργασιών και επικοινωνία, διαδικτυακός προγραμματισμός, προγραμματισμός πραγματικού χρόνου). Συντακτικό. Σημασιολογικά. Είσοδοι/έξοδοι. Γραφικές διεπαφές χρήστη. Μελλοντικές προοπτικές. Εργαστηριακές ασκήσεις
Όνομα: 
Θεωρία Γλωσσών
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
6
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4