Θεσμοί και Διοίκηση της Ε.Ε. (0ΕΜ06)

Κωδικός: 
0ΕΜ06
Περιγραφή: 
Θεωρητικό πλαίσιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Ευρωπαϊκές Συνθήκες (Μααστριχτ, Άμστρενταμ, Νίκαιας), Δίκαιο και Οικονομική της Ε.Ε. ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομική και κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των περιφερειών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο), διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στάδια ολοκλήρωσης (τελωνιακή ένωση, Κοινή Αγορά, Οικονομική και Νομισματική Ένωση), Πολιτικές (οριζόντιες, τομεακές, εξωτερικές).
Όνομα: 
Θεσμοί και Διοίκηση της Ε.Ε.
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΕΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2