Επιχειρησιακή Έρευνα (8ΕΠ02)

Κωδικός: 
8ΕΠ02
Περιγραφή: 
Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, πολυπλοκότητα αλγορίθμων, προβλήματα NP-hard. Γραμμικός προγραμματισμός: Αλγόριθμος simplex, δυϊκή θεωρία, το πρόβλημα μεταφοράς. Ακέραιος προγραμματισμός: Βranch and bound, το πρόβλημα διαμέρισης, το πρόβλημα της ελάχιστης επικάλυψης συνόλου, δυναμικός προγραμματισμός, το πρόβλημα του σακκιδίου (knapsack problem), γενικευμένο knapsack. Ευρετικοί αλγόριθμοι: Τεχνικές αποτίμησης απόδοσης, λόγος προσεγγισιμότητας, το πρόβλημα κομβικής επικάλυψης (vertex covering), μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, άνω και κάτω φράγματα, εμπειρική αποτίμηση ευρεστικών μεθόδων. Μέθοδοι τοπικής αναζήτησης: Δομή γειτονιάς, μέθοδοι αναζήτησης γειτονιάς, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, διαμέριση γράφων. Η προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing): Ο αλγόριθμος του Metropolis, εφαρμογές, το πρόβλημα της μέγιστης τομής.
Όνομα: 
Επιχειρησιακή Έρευνα
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
1. SCHAUM'S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,RICHARD BRONSON, GOVINDASAMI NAADIMUTHU,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,2η/2010,ΑΘΗΝΑ 2. Επιχειρησιακή έρευνα,Μπότσαρης Χαράλαμπος Ε.,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ,2η/2011,ΑΘΗΝΑ 3. Μέθοδοι και Προβλήματα Προγραμματισμού,Δρακάτος Κωνσταντίνος Γ.,Δονάτος Γεώργιος Σ.,Χόμπας Βασίλης Χ.,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ,1η έκδ./1981,ΑΘΗΝΑ 4. Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας,Γιάννης Σμυρλής, Γιώργος Καϊμακάμης, Μαρία Πάντα,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ,1η/2010,ΑΘΗΝΑ
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Κατανόηση βασικών αρχών Γραμμικού προγραμματισμού, μεθόδου simplex, και δυϊκής θεωρίας. Κατανόηση βασικών αρχών ακέραιου προγραμματισμού. Κατανόηση βασικών αρχών ευρετικών αλγορίθμων. Κατανόηση βασικών αρχών μεθόδων τοπικής αναζήτησης.
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή Εξέταση και προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Υλικό: 
Σημειώσεις και διαφάνειες του διδάσκοντα