Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (0ΕΜ05)

Κωδικός: 
0ΕΜ05
Περιγραφή: 
Βασικές έννοιες. Επιχειρήσεις και διάκριση των επιχειρήσεων. Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αμοιβές, απώλειες). Οικονομική διαχείριση και διαδοχή. Διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών. Έρευνα αγοράς. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων. Προϋπολογισμός. Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks). Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. Παράλληλα, μία φορά το χρόνο θα πραγματοποιείται η "Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας" χωρίς να αποτελεί οργανικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές ή/και απόφοιτοι του Τμήματος καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα όλου του Ιδρύματος. Το μάθημα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Δικαίωμα συμμετοχής στη διδασκαλία και την εξέταση του μαθήματος έχουν οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξάμηνου καθώς και οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο.
Όνομα: 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΕΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2