Δημόσιο Δίκαιο (0ΕΜ04)

Κωδικός: 
0ΕΜ04
Περιγραφή: 
Το μάθημα του Δημοσίου Δικαίου έχει ως κύριο στόχο τη μετάδοση στους φοιτητές βασικών γνώσεων για τους θεσμούς του κρότους και την εξοικείωση τους με τις βασικές αρχές του δικαίου. Περιλαμβάνει τρεις (3) ενότητες. Η πρώτη συνίσταται σε μια γενική εισαγωγή στο δίκαιο και τους επιμέρους κλάδους του. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύονται οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και τα όργανα του κράτους (εκλογικό σώμα, Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και σκιαγραφείται η οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναλύονται θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και γίνεται εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του «Δικαίου των νέων τεχνολογιών».
Όνομα: 
Δημόσιο Δίκαιο
Είδος: 
Επιλογής (ελεύθερο)
Περίοδος: 
ΕΕ
Ώρες Θεωρίας: 
2
ECTS: 
2