Γραφική με Υπολογιστές (5ΕΠ02)

Κωδικός: 
5ΕΠ02
Περιγραφή: 
Συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι σχεδίασης απλών γεωμετρικών καμπυλών (ευθύγραμμα τμήματα, κύκλοι, κωνικές τομές, κ.λπ.). Τεχνικές antialiasing. Αναπαράσταση και λειτουργίες πολυγώνων. Αλγόριθμοι αποκοπής (clipping) σε δύο και τρεις διαστάσεις. Διδιάστατοι και τρισδιάστατοι (μέσω αναπαράστασης επιφανειών, προβολών, αλγορίθμων αποκοπής γραμμών, βασικών αρχών φωτισμού, παραγωγής χρωμάτων) γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Χωρική απόδοση τρισδιάστατων δεδομένων (εφαρμογές σε volume rendering ιατρικών δεδομένων, ψηφιακά παραγόμενες ακτινογραφίες από δεδομένα αξονικού τομογράφου –DRR). Τριγωνοποίηση και χωρική απόδοση επιφανειών από τρισδιάστατα δεδομένα (αλγόριθμος βηματίζοντος κύβου για ιατρικά δεδομένα). Μοντελοποίηση επιφανειών (παραμορφώσιμα μοντέλα – εφαρμογές σε ανατομικά όργανα). Τρισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί – μετασχηματισμοί ελαστικότητας – γεωμετρικές παραμορφώσεις εικόνων σε 2D/3D (εφαρμογές σε χωρική ταύτιση εικόνων από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα, π.χ CT – SPECT, εφαρμογές σε σχεδιασμό ραδιοθεραπείας, εξομοίωση επεμβάσεων). Παραγωγή τρισδιάστατων ανατομικών ατλάντων. Σύντηξη πληροφοριών (fusion) από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα.
Όνομα: 
Γραφική με Υπολογιστές
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4