Βάσεις Δεδομένων (5ΚΠ01)

Κωδικός: 
5ΚΠ01
Περιγραφή: 
Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Γλώσσα SQL. Σχεδιασμός μίας BΔ. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+δένδρα). Τυχαία στατικά και δυναμικά αρχεία (κατακερματισμός). Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισμού. Τεχνικές ανάκτησης, Τεχνικές ασφαλείας και εξουσιοδότησης.
Όνομα: 
Βάσεις Δεδομένων
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
5
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
6
Συγγράμματα: 
1. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Θεωρία & Πρακτική Εφαρμογή, Ιωάννης Μανωλόπουλος - Απόστολος Ν. Παπαδόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2006, ΑΘΗΝΑ 2. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 6η Έκδοση, Abraham Silberschatz,Henry F. Korth,S. Sudarshan, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 6η έκδ./2011, ΑΘΗΝΑ 3. Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 6η Έκδοση Αναθεωρημένη/2012, ΑΘΗΝΑ