Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα (6ΕΠ04)

Κωδικός: 
6ΕΠ04
Περιγραφή: 
Ιστορική αναδρομή. Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων. Αρχές κυψελωτών συστημάτων. Τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης. Εκχώρηση καναλιών. Μεταπομπή. Παρεμβολές. Χωρητικότητα συστήματος. Έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών. Σκίαση. Ισοζύγιο ισχύος. Διαλείψεις. Τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS). Εργαλεία προσομοίωσης.
Όνομα: 
Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα
Είδος: 
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
6
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
4
Συγγράμματα: 
- Μ. Θεολόγου, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Τζιόλα, 2007 - Κανάτας, Κωνσταντίνου, Πάντος, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Παπασωτηρίου, 2008 - Theodore Rappaport, Ασύρματες Επικοινωνίες, Αρχές και Πρακτική, 2η έκδοση, Γκιούρδας 2006 (μεταφρασμένο)
Βιβλιογραφία: 
- Κωττής, Αράπογλου, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τζιόλα 2011 - W. Stallings, Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα, Τζιόλα, 2007 (μεταφρασμένο) - Σ. Κωτσόπουλος και Γ. Καραγιαννίδης, Κινητή Τηλεφωνία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Εισαγωγή στη τεχνολογία των κινητών επικοινωνιών • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ασύρματων συστημάτων • Κατανόηση τρόπου διάδοσης ραδιοσημάτων • Περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών • Περιγραφή προτύπων για ασύρματες επικοινωνίες
Τρόπος Εξέτασης: 
• Εργασία Παρουσίαση 20% (προαιρετική) • Γραπτή Εξέταση 80% ή 100%