Αρχές Ηλεκτρονικής (3ΚΠ03)

Κωδικός: 
3ΚΠ03
Περιγραφή: 
Εξέλιξη ηλεκτρονικών διατάξεων. Μεθοδολογία κυκλωματικής ανάλυσης κατά Kirchhoff, Thevenin και Norton. Γραμμικό μονόπυλο και δίπυλο. Δομή ενεργειακών ζωνών και πυκνότητα ρεύματος εντός ημιαγωγού. Χαρακτηριστικές καμπύλες, λειτουργικό ισοδύναμο, ευθείες φόρτου, απόκριση μικρού σήματος και τεχνολογικές εφαρμογές της ημιαγωγικής διόδου επαφής p-n, της διπολικής κρυσταλλοτριόδου επαφής (BJT) και της κρυσταλλοτριόδου επίδρασης πεδίου (FET).
Όνομα: 
Αρχές Ηλεκτρονικής
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΧΕ
Εξάμηνο: 
3
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
ECTS: 
5
Βιβλιογραφία: 
• Malvino Albert Paul: Βασική Ηλεκτρονική, Eκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση 2006 • Χαριτάντης Γιάννης: Ηλεκτρονικά Ι, Εκδόσεις Αράκυνθος, 1η έκδοση 2006. • Jaeger Richard - Blalock Travis: Μικροηλεκτρονική, Eκδόσεις Τζιόλα, 4η έκδοση 2013
Μαθησιακοί Στόχοι: 
• Κατανόηση των βασικών δομικών ηλεκτρικών στοιχείων • Απόκτηση γνώσεων μεθοδολογιών κυκλωματικής ανάλυσης • Κατανόηση χρονικής και συχνοτικής απόκρισης βασικών κυκλωμάτων • Κατανόηση της δομής και λειτουργίας βασικών ενισχυτικών διατάξεων • Εξοικείωση με την πρακτική σχεδίαση βασικών αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Τρόπος Εξέτασης: 
• Τελική εξέταση θεωρίας 70% • Εργαστήριο 30%
Υλικό: