Αναγνώριση Προτύπων (6ΚΠ03)

Κωδικός: 
6ΚΠ03
Περιγραφή: 
Συστήματα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα. Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori). Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen). Μη γραμμικοί ταξινομητές. Αλγόριθμος perceptron. Πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα. Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή.
Όνομα: 
Αναγνώριση Προτύπων
Είδος: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος: 
ΕΕ
Εξάμηνο: 
6
Ώρες Θεωρίας: 
4
ECTS: 
5
Συγγράμματα: 
1. Αναγνώριση Προτύπων,Theodoridis S.,BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,1η έκδ./2011 , ΑΘΗΝΑ 2. Αναγνώριση προτύπων,ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.,1η/2007,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μαθησιακοί Στόχοι: 
Εισαγωγή στην Αναγνώριση Προτύπων. Κατανόηση και υλοποίηση ταξινομητών (Bayes, πλησιέστερου γείτονα. Εισαγωγή στους μη γραμμικούς ταξινομητές (Αλγόριθμος perceptron, πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης). Υλοποίηση και εφαρμογές.
Τρόπος Εξέτασης: 
Γραπτή Εξέταση και προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Υλικό: 
Σημειώσεις και διαφάνειες του διδάσκοντα